0

REGULAMIN KARKONOSKA WATAHA 2023

Dogtrekking Karkonoska Wataha – Regulamin

1. Nazwa imprezy:

Dogtrekking Karkonoska Wataha III

2.Organizator:

Avalanche Mateusz Górecki

3.Kontakt:

karkonoskawataha@gmail.com

4.Termin i baza zawodów:

07 październik 2023,   Camping „ Wiśniowa Polana” nr 142 Turystyczna 1, 58-535 Miłków

5. Warunki uczestnictwa:

a. Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się każdego psa, który:

- ma powyżej 1 roku, ale nie osiągnął wieku 9 lat.  Jeżeli pies jest starszy lub młodszy,  może wystartować tylko po okazaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie;

- prowadzony jest na smyczy lub na lince z amortyzatorem, w szelkach lub obroży.  Kategorycznie zabrania się prowadzenia psa w kagańcu, kolczatce oraz obroży zaciskowej.

- posiada aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie (do wglądu organizatorów przy stracie)

- w przypadku suk- zabrania się startu suk w ciąży, suk do 6 tyg. po porodzie, suk w okresie rui,

-  dopuszcza się psy bez względu na wielkość i rasę.

- Każdy zawodnik (lub każda drużyna w kategorii Drużynowej) startuje z minimum jednym psem.

b. Podczas przebywania na terenie imprezy, obowiązkiem właścicieli jest sprzątanie po swoich psach.

c. Przez cały czas trwania imprezy tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.

d. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.

e. Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.

f. W przypadku uczestnictwa z psem ze schroniska opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za psa i jego zachowanie podczas imprezy.

g. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, bez względu na płeć oraz wiek. Osoby poniżej 16 roku życia. muszą być pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

h. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

i. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.

j. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania dogtrekkingu.

k. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt Organizatorowi

l. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

ł. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.

m. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy dogtrekkingu

n. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza może zostać przełożona, o czym poinformujemy zainteresowanych.

6.Wyposażenie:

 Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:

 - mapę (otrzymaną od organizatora lub własną, jeśli organizator poinformuje o tym wcześniej),

 - miskę lub poidło dla psa,

- wodę dla psa,

- naładowany telefon komórkowy z wpisanym numerem do organizatora nr 602726900 lub nr 602726800,

7 . Program imprezy WSTĘPNY :

7.00 – 7.45 odbiór pakietów startowych - dystans (Hard),

8.00 – start zawodów na dystansie (Hard),

--------------------------------------------------------

8.00 – 8.45 odbiór pakietów startowych - dystans (MID),

9.00 – start zawodów na dystansie (MID),

--------------------------------------------------------

9.00 – 9.45 odbiór pakietów startowych - dystans (MINI),

10.00  - start zawodów na dystansie (MINI),

--------------------------------------------------------

12.00 – 15.30 przewidywany powrót zawodników z tras, posiłek regeneracyjny,

16.00 - 16.30  – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród wśród uczestników zawodów.

 8. Dystanse:

a. Trasa Rodzinna – MINI WATAHA dystans około 16 km

b. Trasa Średnia – MID WATAHA dystans około 25 km

c. Trasa Długa  – HARD WATAHA dystans około 38 km

9. Kategorie:

Trasa Rodzinna – MINI WATAHA dystans około 16 km WYŁĄCZNIE DLA TREKKINGOWCÓW :

Dedykowana dla rodzin z dziećmi na krótkim dystansie bez biegania .

- w kategorii KOBIET

- w kategorii MĘŻCZYZN

- w kategorii DRUŻYNOWEJ

Trasa Średnia – MID WATAHA dystans około 25 km dla trekowców i biegaczy

MID TREK : WYŁĄCZNIE DLA TREKKINGOWCÓW :

- w kategorii KOBIET

- w kategorii MĘŻCZYZN

- w kategorii DRUŻYNOWEJ

MID RUN : WYŁĄCZNIE DLA BIEGACZY :

- w kategorii KOBIET

- w kategorii MĘŻCZYZN

- w kategorii DRUŻYNOWEJ

Trasa Długa  – HARD WATAHA dystans około 38 km – trasa BIEGOWA

- w kategorii KOBIET

- w kategorii MĘŻCZYZN

10.Trasa:

a. Start i Meta obydwu dystansów znajduje się przy , Camping „ Wiśniowa Polana”.

b. Punkty kontrolne należy zaliczyć poprzez wykonanie zdjęcia na tle punktu z mapy.

c. Ominięcie któregoś z punktów kontrolnych spowoduje kary minutowe .

d. W pierwszej kolejności do klasyfikacji  zaliczani są zawodnicy  ze wszystkimi punktami kontrolnymi  

e. Rezygnacja z ukończenia trasy jest równoznaczna z niezaliczeniem Dogtrekkingu.

 11. Klasyfikacja Drużynowa:

a. Klasyfikacja drużynowa będzie miała miejsce na dystansie Mid i Mini.

b. Przez drużynę rozumie się przynajmniej dwie, razem startujące osoby, z co najmniej jednym psem.

c. Czas przebiegu całej drużyny liczony jest od momentu wbiegnięcia na metę ostatniego jej członka.

d. Maksymalna ilość osób w drużynie to 5 osób

12. Nagrody:

a. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

 b. Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

 c. Wśród pozostałych uczestników Dogtrekkingu Karkonoskiego nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane.

13. OPŁATY

Start indywidualny od uczestnika 110 zł. W przypadku drużyn każdy kolejny zawodnik 60 zł.

Np. drużyna trzy osobowa : 110 zł + 60zł + 60 zł = 230 zł

W tytule płatności należy wpisać nazwisko osoby, za którą dokonywana jest opłata :

Avalanche Mateusz Górecki
ul. Wyszyńskiego 46 58-500 Jelenia Góra
PKO BP 59102021240000830201132083

Tylko opłacone zgłoszenia są WAŻNE !!

Opcja dodatkowa to zakup :

KOSZULKA damska lub męska – 39 zł

BLUZA KANGURKA damska lub męska – 149 zł

14. Cel Karkonoskiej Watahy :

- promocja turystyczna gminy Podgórzyn

- promocja aktywnego spędzania czasu z rodziną ,przyjaciółmi i psem

- edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych tj. czytanie map, zachowanie się w terenie leśnym

- socjal psa przyzwyczajanie psa do kontaktu z ludźmi jak i do innych psów

 15. Ruch drogowy:

a. Dogtrekking odbędzie się przy niezamkniętym ruchu drogowym.

 b. Zawodnicy mają obowiązek zachować szczególną ostrożność przy włączaniu się do ruchu

c. W miejscach uczęszczanych przez pojazdy mechaniczne.

 d. Na wszystkich drogach zawodników obowiązują przepisy Ruchu Drogowego.

 e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 16. Postanowienia ogólne:

a. Podczas zawodów wszystkich zawodników obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego oraz przepisy dot.poruszania się po lasach państwowych.

 b. Zawodnicy startujący w Dogtrekkingu zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie Dogtrekkingu

17. W trakcie trwania zawodów - w strefie startu i mety oraz na trasie dogtrekkingu, wszyscy zawodnicy mają obowiązek przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa.

18. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Informuję, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem DOGTREKKINGU KARKONOSKA WATAHA III i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji. Wyrażam nieodpłatnej zgody na wielokrotną publikację mojego wizerunku bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania przez Doktrekking Karkonoska Wataha III. Zgoda obejmuje wykorzystanie ,utrwalanie i powielenie wykonanych zdjęć za pośrednictwem portali społecznościowych.

Oświadczam, że dobrowolnie i na własną odpowiedzialność biorę udział w Dogtrekkingu Karkonoska Wataha w Camping „ Wiśniowa Polana” nr 142 Turystyczna 1, 58-535 Miłków. Ponoszę pełną odpowiedzialność karną i cywilną za wszystkie szkody wyrządzone przeze mnie w związku z uczestnictwem. Oświadczam również, że nie będę wnosił wobec organizatora Avalanche Mateusz Górecki oraz osób z nimi współpracujących, żadnych skarg bądź roszczeń na drodze sądowej za szkody i straty o charakterze majątkowym, jak i również ewentualny uszczerbek na zdrowiu, spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania Dogtrekkingu Karkonoska Wataha III. Jednocześnie oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w amatorskich zawodach Dogtrekkingu Karkonoska Wataha III dnia 07.10.2023.

Ochrona danych osobowych
1.    Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


2.    Przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na cele zapisów, bez udostępniania publicznie: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości a jedynie przypisanego numeru i ewentualnej nazwy drużyny / klubu.


3.    Administratorem danych osobowych jest firma  Avalanche Mateusz Górecki  Pl. Wyszyńskiego 46, 58-500 Jelenia Góra kontakt : karkonoskawataha@gmail.com


4.    Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe  będą przetwarzane w celu wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie tj. aby umożliwić Uczestnikowi udział w wydarzeniu Karkonoska Wataha III , jak również w celach informacyjnych (np. dyplomy, listy startowe,), dowodowych, archiwalnych oraz w celach marketingowych przez Organizatora, oficjalnych sponsorów i partnerów imprezy.


5.    Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.


6.    Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z udziałem Uczestnika przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora, sponsorów i partnerów imprezy.


7.    Dane Osobowe mogą być przekazywane współpracującym z Organizatorem podmiotom w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.


8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne aby wziąć udział dogtrekkingu.  


9.    Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i start w dogtrekkingu .
 


Kontakt ze sklepem

W GODZINACH

pn-pt 9-18

sob 10-14

tel. 602 726 900